Заява Голови Комітету ВРУ з прав людини Григорія Немирі щодо виступів Міністра соціальної політики України та Голови Служби безпеки України 25 лютого 2016 року


Міністерство та Служба безпеки в один голос заявили про ніби-то «масові шахрайські схеми» співробітників управлінь праці і соціального захисту населення, Державної міграційної служби та Пенсійного фонду України на місцях.

Варто зазначити, що редакція Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", яка діяла включно до 13 січня 2016 року передбачала можливість зазначення у довідці ВПО на штампі про реєстрацію місця проживання одної з адрес на вибір переселенця: (а) адреси Управління праці і соціального захисту населення (УПСЗ) На, який видав довідку; (б) адресу управління міграційної служби, яке проставило на довідці штамп з реєстрацією місця проживання; (в) фактичну адресу проживання переселенця.

Це було абсолютно законно і працівники соціальних служб, Пенсійного фонду і міграційної служби не мали права перевіряти вказану переміщеною особою інформацію при виданні довідки чи оформленні соціальних виплат. Законом також не було передбачено ведення міграційною службою будь-якого обліку проставлених на довідках штампів про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи.

Замість цього Законом був покладений обов’язок на Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом (тобто до 22 лютого 2015 року) створити Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, визначити порядок її ведення та порядок доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб із зазначенням ідентифікаційних даних громадян, відомостей про факт надання їм державою та органами місцевого самоврядування послуг, даних про факт та про потреби їх працевлаштування, відомостей про виплачені їм грошові суми для забезпечення тимчасового поселення та отримання постійного житла, передбачивши в цій базі систему захисту персональних даних, повноваження державних органів та їх територіальних підрозділів щодо порядку введення таких даних за їх спеціальною компетенцією та порядок надання необхідних для таких осіб інформаційно-консультативних відомостей та послуг для прискорення та спрощення для цієї категорії громадян процесу соціальної адаптації.

Кабінетом Міністрів цього не було зроблено і до сьогодні!

Замість впровадження прозорого сучасного механізму обліку внутрішньо переміщених осіб та їх потреб, було вирішено застосувати старі режимно-радянські методи «вирішення проблеми» – три місяці, за словами Міністра соціальної політики, Служба безпеки складала списки переселенців, які підозрюються у тому, що вони скористались своїм конституційним правом на свободу пересування в межах країни.

А тепер, для того, щоб приховати свою бездіяльність щодо допомоги переміщеним людям, ведення належного обліку цих осіб та їх потреб, виправдати кричуще нецільове витрачання коштів Міністерством соціальної політики України, Уряд намагається перекласти свою вину на заручників ситуації – громадян України: внутрішньо переміщених осіб, рядових працівників місцевих соціальних служб, міграційної служби та Пенсійного фонду.

Так, випадки реєстрації ВПО тисячами за однією адресою можливі, бо це дозволяв Закон і в ситуації, коли Уряд не забезпечив ані евакуацію людей, ані надання їм житла при переміщенні, ані внесення відповідних змін до законодавства, це було нормально і виправдано. А от коли очільник Служби безпеки публічно заявляє, що, наприклад, у місті Севєродонецьку Луганської області за адресою: вул. Новікова, будинок 15-Б обліковується 7500 переселенців і не говорить про те, що це адреса УПтаСЗН Сєвєродонецька, то це є подвійним стандартом та відвертою спекуляцією на «прагненні зберегти державні кошти».

Так само всім відомо, що постанова Уряду № 509 від 1 жовтня 2014 року, яка визначає порядок взяття на облік ВПО, суперечить положенням Закону, але Уряд не вживає дій щодо приведення її у відповідність із актом вищої юридичної сили, а також з реаліями, в яких змушені жити переселенці.

Очільник профільного Міністерства вчора публічно заявив про застосування не передбаченої жодним нормативно-правовим актом процедури "призупинення" дії довідки про взяття на облік ВПО та, відповідно, всіх соціальних виплат, належних особі.

А відтак перед всією країною визнав, що вимоги дії частини другої статті 19 Конституції України, яка зобов’язує органи влади та їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, були порушені керівництвом Міністерства.

Хочу також зазначити, що згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Зараз громадяни України, які мають адресу реєстрації місця проживання на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, фактично масово визнаються винними у фінансуванні тероризму, реалізації шахрайських схем та веденні організованої підривної діяльності проти України. Щодо них застосовуються репресивні заходи у вигляді так званого "зупинення" їм всіх соціальних виплат, які дуже часто є єдиним джерелом їх доходів. Та найцинічнішим є те, що відігруючись на найвразливішій категорії населення Уряд намагається приховати власні помилки, які коштують країні мільйонів.

Люди стають заручниками безвідповідального управління соціальною сферою. За кожним таким  бюрократичним «рішенням» стоять сотні тисяч українських родин, які втрачають віру в нову Україну і віру в те, що вони потрібні своїй державі.

Звертаюсь до Кабінету Міністрів з вимогою:

1. Негайно припинити практику зупинення дії довідок внутрішньо переміщених осіб на підставі даних, наданих Службою безпеки України та інших суб’єктів владних повноважень, не передбачених в Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
2. Створити передбачену законом Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб і затвердити Положення про неї.

ИСТОЧНИК: 

ПУБЛИКАЦИЯ в переводе на русский

Заявление Председателя Комитета ВРУ по правам человека Григория Немыри относительно выступлений Министра социальной политики Украины и Председателя Службы безопасности Украины 25 февраля 2016


Министерство и Служба безопасности в один голос заявили о якобы «массовые мошеннические схемы» сотрудников управлений труда и социальной защиты населения, Государственной миграционной службы и Пенсионного фонда Украины на местах.

Стоит отметить, что редакция Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", которая действовала вплоть до 13 января 2016 предусматривала возможность указания в справке ВПО на штампе о регистрации места проживания одной из адресов на выбор переселенца: (а) адреса Управление труда и социальной защиты населения (УПСЗ) На, который выдал справку; (Б) адрес управления миграционной службы, которое проставили на справке штамп с регистрацией места жительства; (В) фактический адрес проживания переселенца.

Это было абсолютно законно и работники социальных служб, Пенсионного фонда и миграционной службы не имели права проверять указанную перемещенным лицом информацию при издании справки или оформлении социальных выплат. Законом также не было предусмотрено ведение миграционной службой всякого учета проставленных на справках штампов о регистрации места проживания внутренне перемещенного лица.

Вместо этого Законом была возложена обязанность на Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона (т.е. до 22 февраля 2015 года) создать единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц, определить порядок ее ведения и порядок доступа к Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц с указанием идентификационных данных граждан, сведений о факте предоставления им государством и органами местного самоуправления услуг, данных о факте и о необходимости их трудоустройства, сведений о выплаченных им денежные суммы для обеспечения временного поселения и получения постоянного жилья, предусмотрев в этой базе систему защиты персональных данных, полномочия государственных органов и их территориальных подразделений о порядке введения таких данных по их специальной компетенции и порядок предоставления необходимых для таких лиц информационно-консультативных сведений и услуг для ускорения и упрощения для этой категории граждан процесса социальной адаптации.

Кабинетом Министров этого не было сделано и до сего дня

Вместо внедрения прозрачного современного механизма учета внутренне перемещенных лиц и их потребностей, было решено применить старые режимно-советские методы «решения проблемы» - три месяца, по словам министра социальной политики, Служба безопасности составляла списки переселенцев, которые подозреваются в том, что они воспользовались своим конституционным правом на свободу передвижения в пределах страны.

А теперь, для того, чтобы скрыть свою бездеятельность относительно помощи перемещенным людям, ведения надлежащего учета этих лиц и их потребностей, оправдать вопиющее нецелевое расходование средств Министерством социальной политики Украины, Правительство пытается переложить свою вину на заложников ситуации - граждан Украины: внутренне перемещенных лиц, рядовых работников местных социальных служб, миграционной службы и Пенсионного фонда.

Так, случаи регистрации ВПО тысячами по одному адресу возможны, потому что это позволял Закон и в ситуации, когда Правительство не обеспечило ни эвакуацию людей, ни предоставления им жилья при перемещении, ни внесения соответствующих изменений в законодательство, это было нормально и оправданно. А вот когда глава Службы безопасности публично заявляет, что, например, в городе Северодонецке Луганской области по адресу: ул. Новикова, дом 15-Б учитывается 7500 переселенцев и не говорит о том, что это адрес УТиСЗН Северодонецка, то это является двойным стандартом и откровенной спекуляцией на «стремлении сохранить государственные средства».

Так же всем известно, что постановление Правительства № 509 от 1 октября 2014 года, которая определяет порядок постановки на учет ВПО, противоречит положениям Закона, но Правительство не предпринимает действий по приведению ее в соответствие с актом высшей юридической силы, а также с реалиями, в которых вынуждены жить переселенцы.

Глава профильного Министерства вчера публично заявил о применение не предусмотренной ни одним нормативно-правовым актом процедуры "приостановление" действия справки о постановке на учет ВПО и, соответственно, всех социальных выплат, причитающихся лицу.

Следовательно перед всей страной признал, что требования действия части второй статьи 19 Конституции Украины, которая обязывает органы власти и их должностных лиц действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, были нарушены руководством Министерства .

Хочу также отметить, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Сейчас граждане Украины, которые имеют адрес регистрации места жительства на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, фактически массово признаются виновными в финансировании терроризма, реализации мошеннических схем и ведении организованной подрывной деятельности против Украины. По ним применяются репрессивные меры в виде так называемого "остановки" им всех социальных выплат, которые очень часто являются единственным источником их доходов. И циничным является то, что видигруючись на уязвимым категориям населения Правительство пытается скрыть собственные ошибки, которые стоят стране миллионов.

Люди становятся заложниками безответственного управления социальной сферой. За каждым таким бюрократическим «решением» стоят сотни тысяч украинских семей, которые теряют веру в новую Украину и веру в то, что они нужны своей стране.

Обращаюсь в Кабинет Министров с требованием:

1. Немедленно прекратить практику остановки действия справок внутренне перемещенных лиц на основании данных, предоставленных Службой безопасности Украины и других субъектов властных полномочий, не предусмотренных в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";

2. Создать предусмотренную законом Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц и утвердить Положение о ней.

1 комментарий:

  1. новая тема лишь бы отстали чернобыльцы.всегда найдется повод лишь бы не тогали их.

    ОтветитьУдалить