В Украине обновили порядок выдачи пенсионных удостоверений

Изготовление документа обеспечивается Пенсионным фондом в месячный срок.

Пенсионный фонд постановлением от 8 апреля 2016 года № 7-1 обновил Порядок учета, хранения, оформления и выдачи пенсионных удостоверений.

Согласно документу, изготовление пенсионных удостоверений обеспечивается ПФУ в месячный срок на основании следующих сведений:

1. регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или серии и номера паспорта (для физлиц, которые через свои религиозные убеждения отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов);

2. фамилии, имя и отчество;

3. даты рождения;

4. пола;

5. номера лицевого счета;

6. вида пенсии: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет;

7. в случае назначения пенсии по инвалидности (группы, причины инвалидности (с указанием в соответствующих случаях нозологических форм заболеваний);

8. срока действия удостоверения.

Удостоверение изготавливается на имя лица, которому назначена пенсия. В случае если пенсия назначена несовершеннолетнему или недееспособному лицу или лицу, гражданская дееспособность которого ограничена, в удостоверении указываются фамилия, имя и отчество отца (матери) или опекуна, попечителя (законного представителя).

Удостоверения выдаются бесплатно территориальными управлениями Фонда пенсионерам или лицам, которые их представляют. До выдачи удостоверения хранятся в специально оборудованных сейфах или металлических шкафах.

Удостоверение подлежит уничтожению в случае неточной записи, обнаружения ошибки, в случае смерти лица, которому назначена пенсия, если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, и в других случаях, предусмотренных законодательством. Также подлежит уничтожению удостоверение, которое стало непригодным или срок действия которого истек. Уничтожение проводится комиссиями, которые образуются на основании приказов начальников территориальных управлений Фонда, численностью не менее 3 человек.

В случае если удостоверение стало непригодным для пользования, потеряно или пенсионер изъявил желание получать другой вид пенсии, по заявлению пенсионера выдается новое удостоверение, о чем делается отметка в пенсионном деле.

Ранее сообщалось, что пенсии в Украине будут начислять по новым правилам.

ИСТОЧНИК: Пенсійний фонд постановою від 8 квітня 2016 року № 7-1 оновив Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень.

Згідно з документом, виготовлення пенсійних посвідчень забезпечується ПФУ в місячний термін на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) прізвища, ім'я та по батькові;
3) дати народження;
4) статі;
5) номера особового рахунку;
6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;
7) у разі призначення пенсії по інвалідності (групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);
8) терміну дії посвідчення.

Посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі або особі, цивільна дієздатність якої обмежена, в посвідченні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опікуна, піклувальника (законного представника).


Посвідчення видаються безкоштовно територіальними управліннями Фонду пенсіонерам або особам, які їх представляють. До видачі посвідчення зберігаються в спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

Посвідчення підлягає знищенню в разі неточного запису, виявлення помилки, в разі смерті особи, якій призначено пенсію, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, і в інших випадках, передбачених законодавством. Також підлягає знищенню посвідчення, яке стало непридатним або термін дії якого закінчився. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних управлінь Фонду, чисельністю не менше 3 осіб.

У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування, втрачено або пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, за заявою пенсіонера видається нове посвідчення, про що робиться відмітка в пенсійній справі.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
25 березня 2004 року N 4-1
(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України
від 08 квітня 2016 року N 7-1)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2016 р. за N 634/28764

ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

1. Цей Порядок визначає механізм обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень (далі - посвідчення) в Пенсійному фонді України (далі - Фонд) та територіальних органах Фонду.

Платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, видаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" та Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року N 7-1.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" та пункту 4.9 розділу IV Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-1), документом, який підтверджує призначення громадянину пенсії, є пенсійне посвідчення.

3. Виготовлення посвідчень Фондом забезпечується у місячний строк на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім'я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) у разі призначення пенсії по інвалідності - групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);

8) терміну дії посвідчення.

Посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, у посвідченні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опікуна, піклувальника (законного представника).

Відомості про групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність, зазначаються в посвідченні незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії.

Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, в посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис (наприклад: "інвалід II групи/загальне захворювання по зору").

Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", у посвідченні після виду пенсії зазначається найменування органу, в якому особа перебувала на військовій службі.

4. Сформовані відомості щодо кожної особи, якій призначено пенсію, подаються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об'єднаними управліннями (далі - управління Фонду) до відповідних головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Фонду) щотижня в електронній формі до 12-ї години понеділка тижня, наступного за тим, у якому ці відомості були зібрані.

Разом з відповідними відомостями подається електронна копія фотокартки особи, якій призначено пенсію.

5. Головні управління Фонду не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості, подають до Фонду зведені відомості в електронній формі разом з електронними копіями фотокарток.

6. Фонд на підставі відомостей, отриманих від територіальних управлінь, забезпечує виготовлення посвідчень.

Пенсіонерам, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, у посвідченні реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається.

7. Для організації приймання і передавання посвідчень у Фонді, територіальних управліннях Фонду згідно з наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання і передавання посвідчень (далі - відповідальні особи).

8. Виготовлені посвідчення відповідальна особа Фонду передає відповідним головним управлінням Фонду за актом приймання-передавання встановленої форми (додаток 1). Передавання посвідчень здійснюється не рідше ніж двічі на місяць.

9. У дводенний строк з моменту отримання посвідчень від Фонду відповідальні особи головних управлінь Фонду передають посвідчення відповідним управлінням Фонду за актом приймання-передавання встановленої форми.

10. Посвідчення видаються безкоштовно територіальними управліннями Фонду пенсіонерам або особам, що їх представляють.

Посвідчення видається особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред'явленні паспорта, відповідного посвідчення, свідоцтва про народження, рішення суду або інших документів, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження), під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень (додаток 2).

11. Посвідчення до їх передавання або видачі зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

12. Посвідчення підлягає знищенню у випадку неточного запису, виявлення помилки, у випадку смерті особи, якій призначено пенсію, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Посвідчення, яке стало непридатним або строк дії якого закінчився, підлягає знищенню.

13. Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників територіальних управлінь Фонду, чисельністю не менше 3 осіб. Головою комісії за посадою є начальник територіального управління Фонду.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписується всіма членами комісії.

14. У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування, втрачено або пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, за заявою пенсіонера видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

15. В посвідченнях, виданих особам, які є інвалідами, та особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", використовуються такі скорочення назв причин інвалідності та найменувань органів, в яких особа перебувала на військовій службі:

1) загальне захворювання - інвалідність внаслідок загального захворювання;

2) з дитинства - інвалідність з дитинства;

3) трудове каліцтво - інвалідність внаслідок трудового каліцтва;

4) професійне захворювання - інвалідність внаслідок професійного захворювання;

5) інвалід війни - інваліди внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) дитина-інвалід - діти віком до 18 років, які в установленому порядку визнані інвалідами;

7) інвалід армії - інваліди внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби;

8) інвалід з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань - інваліди внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

9) потерпілий від аварії на Чорнобильській АЕС - потерпілі від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1;

10) МО України - Міністерство оборони України;

11) СБ України - Служба безпеки України;

12) МВС України - Міністерство внутрішніх справ України;

13) ДСНС України - Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

14) ДФС України - Державна фіскальна служба України;

15) ДП служба України - Державна пенітенціарна служба України;

16) МІ України - Міністерство інфраструктури України;

17) СЗР України - Служба зовнішньої розвідки України;

18) УДО України - Управління державної охорони України;

19) ДПС України - Державна прикордонна служба України;

20) АДССЗЗІ України - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

21) Нацполіція України - Національна поліція України;

22) Нацгвардія України - Національна гвардія України.


Директор департаменту
інформаційно-аналітичних
систем та електронних реєстрів                     О. Малецький
Комментариев нет:

Отправить комментарий