Проект Закону України.


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради, 1991, № 16, ст. 200, із наступними змінами):

1. Статтю 50 викласти в такій редакції:

„Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

-     інвалідам І групи: з 1 квітня 2016 року – 50 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-     інвалідам II групи: з 1 квітня 2016 року – 40 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-     інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу: з 1 квітня 2016 року –30 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.

2. Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:

„Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі: з      1 квітня 2016 року – 25 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.”.

3. Частину третю статті 54 викласти в такій редакції:

„В усіх випадках пенсії інвалідам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:

- інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 500 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для ІІІ групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів, а з  1 грудня 2016 року – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для III групи інвалідності, дітям-інвалідам з 1 квітня 2016 року –  200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.”.

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

                  Голова
Верховної Ради України


-------------------------------------------------------------------------


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено на виконання пункту 6 доручення Кабінету Міністрів України від 29.10.2015 № 44283/0/1-15.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом акта пропонується в Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”встановити розміри мінімальних пенсійних виплат, додаткових пенсій та компенсацій в залежності від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи зауваження Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Пенсійного фонду, а також застереження Міністерства юстиції, в частині фінансово-економічного забезпечення реалізації проекту акта, пропонується підвищити пенсійні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поетапно, з 1 квітня 2016 року. Такий варіант законодавчих змін дозволить зменшити видатки на реалізацію проекту акта з5,3 млрд гривень на рік до 1,6 млрд гривень на 9 місяців.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Додаткові видатки для реалізації цього проекту Закону складуть 1,6 млрд грн на 9 місяців 2016 року.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено із зауваженнями, які враховано, – Міністерством юстиції України; із зауваженнями, які враховано частково, – Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Пенсійним фондом.

Висновок Мін’юсту від 15.12.2015 р., із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1.  Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, які містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено із зауваженнями Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, які не враховано.

Проект акта погоджено без зауважень Всеукраїнською організацією інвалідів „Союз організацій інвалідів України”.

 10.  Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

10 1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту  акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить законодавчо врегулювати деякі питання матеріального забезпечення чорнобильців та поліпшити матеріальне становище інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вдів, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

Міністр соціальної
політики України                                                                             Павло Розенко

____ ____________ 2015 р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Зміст положення (норми) чинногоакта законодавства


Зміст відповідного положення (норми)проекту акта
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:інвалідам І групи: з 1 квітня 2016 року –   50 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;інвалідам II групи: з 1 квітня 2016 року –                     40 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу: з 1 квітня 2016 року – 30 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофиЩомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.…


Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофиЩомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі: з 1 квітня 2016 року – 25 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України..…
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.


Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесених до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальникаПенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.В усіх випадках розмір середньомісячної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.В усіх випадках пенсії інвалідам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:- інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –         500 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –       400 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;для ІІІ групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –     300 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –        400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року –      300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;для III групи інвалідності, дітям-інвалідам з 1 квітня 2016 року –200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.

Міністр соціальної
політики України                                                    Павло Розенко

____ ____________ 2015 р.

ИСТОЧНИК: 

26 комментариев:

 1. Вы в это верите?Не живите иллюзиями.Хотя мечтать не вредно.А вдруг дадут.

  ОтветитьУдалить
 2. НАфига вы печатаете все эти проекты.Все равно очередная лапша.Рецепт простой клин выбивается клином.

  ОтветитьУдалить
 3. Ответы
  1. Когда раки на горе свистеть начнут.Неужели вы не поняли что это лапша на уши?

   Удалить
 4. Все расчитано на лохов. В бюджет не золожено ни одной копейки на увеличение пенсий. Сам Томенко об этом говорит открыто. А напечатали всю эту галематью на сайте минсоцполитики для того, чтобы чернобыльцы до 26 апреля не протестовали, а ждали повышения. После 26 апреля нам объявят, что для повышения нет денег.

  ОтветитьУдалить
 5. ТРЕБОВАТЬ ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТОВ ВР ПУСТЬ ВНОСЯТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ НА РАССМОТРЕНИЕ! и ОПЯТЬ ПОДЛОГ- ВНОСЯТСЯ В % -ТАХ, А НЕ В ТВЕРДЫХ НОРМАХ 6-8-10?!!! С КАКИМ ДАЛЬНОВИДНЫМ КИДАЛОВО?

  ОтветитьУдалить
 6. Неужели среди ликвидаторов ещё остались наивные люди - они давно уже ликвидированы.

  ОтветитьУдалить
 7. Враховуючи зауваження Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Пенсійного фонду, а також застереження Міністерства юстиції, в частині фінансово-економічного забезпечення реалізації проекту акта, пропонується підвищити пенсійні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поетапно, з 1 квітня 2016 року. Такий варіант законодавчих змін дозволить зменшити видатки на реалізацію проекту акта з
  5,3 млрд гривень на рік до 1,6 млрд гривень на 9 місяців.
  5. Позиція заінтересованих органів
  Проект акта погоджено із зауваженнями, які враховано, – Міністерством юстиції України; із зауваженнями, які враховано частково, – Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Пенсійним фондом.
  Висновок Мін’юсту від 15.12.2015 р., із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки.

  ОтветитьУдалить
 8. Зайдите на сайт Чернобылец Харьковщины там интервью Розенка,посмотрите.Ни слова о чернобыльцах.Так на что вы надеетесь господа?Опять нас кидают как лохов.Не верьте никому,не нужны мы им.

  ОтветитьУдалить
 9. ЛИКВИДАТОРОВ ВСПОМНЯТ В ДЕКАБРЕ2016 ЭТО ТЕХ КТО СПАС ВАШИ ЖИЗНИ ЦЕНОЙ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ В ТОЙ ЖЕ РОССИИ В ЛИКВИДАТОРОВ ПЕНСИИ ВЫСОКИЕ В БЫВШИХ СТРАНАХ СНГ А ВЫ ПРИШЛИ НА КРОВИ НА КОСТЯХ СТРОИТЕ БОЙТЕСЬ ПРОКЛЕНОВ ДАЖЕ ДЕТИ ВАШИ НЕ ОТМОЛЯТ

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Кто тебе рассказал "Сказку о высоких пенсиях" у ликвидаторов России и у ликвидаторов бывших стран СНГ?

   Удалить
 10. Александр Неделько20 дек. 2015 г., 12:42:00

  Сказать «женюсь» не означает что «женюсь». Очередной развод. Потерпите до 1 апреля, не проводите акций, согласитесь пока на 3,4,5. Нет денег. Да только судового сбора на 1 декабря 2016 года собрали 1,2 млрд грн. Вот ссылка на первоисточник с разбивкой по областям http://court.gov.ua/userfiles/file/DSA/2015/BUDGET_REQUIREMENTS_2016/Copy_copy_%2001%2012.pdf
  «Не нуждается в обсуждении с общественностью?». «Согласовано с СЧУ?». Это с кем? Цинизм. Если еще не ознакомились проектом Бюджета на 2016 год, рекомендую ознакомится. Замахнулись уже на сирот и полусирот. Финансирование планируют передать на местные бюджеты. А там денег еще меньше чем в государственном. И все свои льготы будем требовать у местных чиновников.
  Изменение в Трудовой кодексе, в Конституцию. После принятия женится можна будет не только мальчику на девочке. А и на мальчике. И т. д.
  Ознакомившись с этими видео многие наверное снимут уже розовые очки
  https://www.youtube.com/watch?v=jV6Qsxqh4zY
  https://www.youtube.com/watch?v=XT02Div51vE

  ОтветитьУдалить
 11. Яценюк сказал что даст чернобыльцам ликвидаторам пенсию по 5 тысяч а эвакуированым и переселенцам с зоны по 2500.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. ДА ТЫ НАВЕРНОЕ С ЯЦЕНЮКОМ ПИВО ПОПИВАЕШЬ,ЕСЛИ ОН ТЕБЕ СКАЗАЛ

   Удалить
  2. КАКОЕ ПИВО ОН ПО ТЕЛИКУ СКАЗАЛ ЛИКВИДАТОРАМ 5000 А ПРИПЯТСКИМ ОТ 2500 - 3500 ОТ ЗОНЫ

   Удалить
  3. он сказал,они много чего говорили,когда стремились во власть,а каким ликвидаторам,инвалидам или всем ликвидаторам

   Удалить
 12. Это он тебе лично сказал?

  ОтветитьУдалить
 13. почему в апреле а не в январе это не подарок а долг

  ОтветитьУдалить
 14. 4-5-6 прожиточных минимумов превращаются... превращаются... В 3-4-5, и не с октября 2015, а с апреля 2016. А 6-8-10 вообще в очередную общещалку через год

  ОтветитьУдалить
 15. нічого з того не буде може в квітні щось трохи піднімлять але ненабагато а ми один одного обзиваємо той ліквідатор той пересиленець той євакуйований кожний сам про себе невже так можна всі люди хворі кожний хоче від держави підтримки подивіться в які ужасні санаторії нас відправляють номери ужасні харчування капец і що дальше можна говорити а ті хлопці в кого 2кат він був в тому пеклі і немає нічого 200грн на харчув все путівки забрали а вони були в пеклі зразу і незробили собі групу бо нехотіли тим займатися плитити уніжатися перед всіма там хотя і хворий

  ОтветитьУдалить
 16. надо было смотреть сегодня как криворожцы бастовали.а мы сидим и ждем с км погоды.сасидимся что вообще все сымуть.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. криворожцев проплатили,токо за кого и за что они бастовали,уже намайданили и толку,цены заоблачные,везде разруха,еще краще жить стали

   Удалить
 17. И ТОЛКУ ЧТО БАСТОВАЛИ .

  ОтветитьУдалить
 18. РАЗВОД ПОЛНЫЙ !

  ОтветитьУдалить