Кабмін в чергове прийняв дискримінаційні норми щодо внутрішньо переміщених осіб

Кабмін в чергове прийняв дискримінаційні норми щодо внутрішньо переміщених осіб. Про це на своїй сторінці в соцмережі написала народний депутат України Наталія Веселова.

«У пакеті з 509 постановою було проголосовано постанову 637, яка не проходило громадського обговорення, незважаючи на те, що стосується долі близько 2 мільйонів громадян України», - написала Веселова.

Нардеп висловила основні зауваження до постанови 637:

«1. До соціальних виплат віднесли субсидії, пенсії, довічне утримання і державні стипендії, що суперечить як українським законодавством, так і нормам міжнародного права.

Субсидія - це адресне відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

Пенсія - за рішенням ЄСПЛ це майно людини, виплачується незалежно від місця проживання. Пенсія - це угода між державою і громадянином, сплачується довічно з коштів Пенсійного фонду України.

Довічні стипендії призначаються за значні досягнення громадянина і не мають ніякого відношення до місця проживання.
Доцільно було виключити ці види виплат з постанови.

2. Вводиться монополія «Ощадбанку».

Це пряме порушення Конституції і законодавства України в частині сприяння конкуренції на ринках України. Ця норма містить ознаки корупції.

3. Вводиться норма прийняття рішень про призначення (відновлення) виплат рішенням комісії незалежно від обставин.

На обстеження соцінспекторів дається 15 днів, на прийняття рішення комісією - ще 15. На призначення - 10.

Тобто ВПО чекатиме призначення допомоги мінімум 40 днів. А на практиці це становить близько двох-трьох місяців.

4. Неприпустимо прив'язувати виплату допомоги переселенцям з актом обстеження матеріально-побутових умов, якщо це не передбачено спеціальними законами і підзаконними актами, згідно з якими призначається окремий вид допомоги.

5. Крім того в черговий раз застосовується обмеження права на свободу пересування особи, застосовуючи норму про повідомлення органів соцзахисту про своє проживання в 10-денний термін, а реагування на вимогу соцінспекторів з'явитися на прийом протягом 3-х днів дискримінує переселенців і прирівнює їх до осіб, які перебувають на особливому контролі як підозрюваних у злочині.

6. До переселенцям застосовуються жорсткі санкції у вигляді припинення дії довідки і виплати допомоги строком на 2 або 6 місяців », - повідомила свої зауваження Веселова.

За її словами, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не дозволив народному депутату озвучити зауваження і пропозиції. І в усній формі доручив Мінсоцполітики доопрацювати постанову з громадськістю та народними депутатами.

«У разі затвердження проекту змін до Постанови №637 та додані до нього Порядки в існуючому форматі, наслідками будуть:

  • Порушення не тільки спеціального законодавства, але норм Конституції України, міжнародного права і в цілому фундаментальних принципів права і правової держави;
  • Нівелювання принципу пріоритетності і невідчужуваності прав людини;
  • Обмеження в засобах для існування найбільш уразливих категорій громадян;
  • Посилення недовіри до уряду і держави в цілому як з боку громадян, так з боку громадського сектору та міжнародних / іноземних партнерів;
  • ослаблення іміджу України як європейської демократичної держави на міжнародній арені », - написала народний депутат.

ИСТОЧНИК:  Чорнобильський Прес-ЕкспресКабмин в очередной принял дискриминационные нормы в отношении внутренне перемещенных лиц. Об этом на своей странице в соцсети написала народный депутат Украины Наталья Веселова.

«В пакете с 509 постановлением было проголосовано постановление 637, не проходило общественного обсуждения, несмотря на то, что касается судьбы около 2 миллионов граждан Украины», - написала Веселова.

Нардеп выразила основные замечания к постановлению 637:

"1. К социальным выплатам отнесены субсидии, пенсии, пожизненное содержание и государственные стипендии, что противоречит как украинским законодательством, так и нормам международного права.

Субсидия - это адресное возмещение расходов на оплату коммунальных услуг.

Пенсия - по решению ЕСПЧ это имущество человека, выплачивается независимо от места проживания. Пенсия - это соглашение между государством и гражданином, уплачивается пожизненно из средств Пенсионного фонда Украины.

Пожизненные стипендии назначаются за значительные достижения гражданина и не имеют никакого отношения к месту жительства.
Целесообразно было исключить эти виды выплат постановления.

2. Вводится монополия «Сбербанка».

Это прямое нарушение Конституции и законодательства Украины в части содействия конкуренции на рынках Украины. Эта норма содержит признаки коррупции.

3. Вводится норма принятия решений о назначении (восстановление) выплат решением комиссии независимо от обстоятельств.

На обследование социнспекторов дается 15 дней, на принятие решения комиссией - еще 15. На назначения - 10.

То есть ВПО ждать назначения помощи минимум 40 дней. А на практике это составляет около двух-трех месяцев.

4. Недопустимо привязывать выплату помощи переселенцам акту обследования материально-бытовых условий, если это не предусмотрено специальными законами и подзаконными актами, согласно которым назначается отдельный вид помощи.

5. Кроме того, в очередной раз применяется ограничение права на свободу передвижения лица, применяя норму об уведомлении органов соцзащиты о своем проживания в 10-дневный срок, а реагирования по требованию социнспекторов явиться на прием в течение 3-х дней дискриминирует переселенцев и приравнивает их к лицам, которые находятся на особом контроле в качестве подозреваемых в преступлении.

6. В переселенцам применяются жесткие санкции в виде прекращения действия справки и выплаты помощи сроком на 2 или 6 месяцев », - сообщила свои замечания Веселова.

По ее словам, премьер-министр Украины Владимир Гройсман не позволил народному депутату озвучить замечания и предложения. И в устной форме поручил Минсоцполитики доработать постановление с общественностью и народными депутатами.

«В случае утверждения проекта изменений в Постановление №637 и приложенные к нему Нравы в существующем формате, последствиями будут:

Нарушения не только специального законодательства, но норм Конституции Украины, международного права и в целом фундаментальных принципов права и правового государства;
Нивелирования принципа приоритетности и неотчуждаемости прав человека;
Ограничения в средствах к существованию наиболее уязвимых категорий граждан;
Усиление недоверия к правительству и государства в целом как со стороны граждан, так со стороны общественного сектора и международных / иностранных партнеров;

ослабление имиджа Украины как европейского демократического государства на международной арене », - написала депутат.

Комментариев нет:

Отправить комментарий